Lešnikova

leska
orehi, y, m.

obrazložitveni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.