IZKLJUČENO

IZKLJUČENO
IZKLJUČEN, th, th (desno). Enako kot brezupno (v 1 vrednosti).

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.