Prstov

Cape
CAPE, -a, na rtu in na mShys, pl. mŠысы, -ов, м.

Razlagalni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.