Metanje

Throwing
TAG 1, meč, swing; Ness. , to.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.