Myslete pisanje (ali pisati, obleka)

Myslete pisanjem (ali pisanje, obleka)
MYSLETE, neskl. , prim. Starodavno ime pisma.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.