OPŠTINA

MERRY
MERRY, IN ŽENSKE. Lokalna izvršna oblast.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.