TEKINTSY

Turkmenistan.

Sovjetska zgodovinska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.