Gugalnica

nihanje
MAKHROV, the-th, -th.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.