POZDRAVLJENO

PODOSINOVIK
PODOSINOVIK, -a, moj mož. Užitna cevasta gobica z rdeče-rumenim klobukom.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.