Ovirajo 1-2

STOP 1-2
STOP 1-2 cm, da motijo ​​1-2.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.