PRIKLJUČEK

SPEAK
PROSIMO, da vidimo kleveto.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.