SURPRISE

ADD TO
NADIMIT glej dima.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.