MOTION

MOISTURIZING
MOISTURIZATION, -Ya, prim. Proizvodnja mila. | adj. mila , th, th. M. tovarne.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.