Milo

Blaga od
MIXED, -th, -th; -lok, -lka, -lko; mShilche. Dajanje obilne pene. Blago milo.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.