SOFT SOFT

SOFT SOFT
PROGRAMSKA OPREMA [ hk ], -â, sr. Soul mehkobo, prijaznost, odzivnost.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.