Soap

soap
MOSTURE, -Ya, prim. Proizvodnja mila.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.