Mila opera

Milo opera
MISHELO, -a, pl. (za označevanje sort) mila, mila, mila, prim.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.