POŠLJITE, PREVOZ

POŠLJITE, PREVOZ
POŠLJITE, EXTENDED glej pošiljanje.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.