Obvariv

opekline
BREW, -aru, -arish; -Arched; sove. , nekdo. Komunicirajte z vrelo vodo, očistite. A. Jajce. O. stopalo.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.