Upornik

Pobunjenec
Blight, -a, m Udeleženec pobune.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.