V prepiri

do prepira
DISCOVER (CI) glej spor, -ya.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.