Prenosljivost

prenosljivost
PORTABLE, th, th in PORT, th, th, th.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.