Politika

Politika
Politika, -a mož. Politik, oseba, vključena v politiko; poznavalec politike. Dalekovidni element

Razlagalni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.