Kup

kup
v velikem obsegu -alyu, -alish; -odpisan; sove.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.