Ljudje

LJUDI
LJUDI, ljudje, ljudje, ljudje, ljudje.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.