V vodu

V vodu
FREEDOM 1, -a, m.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.