Ostane na papirju (samo na papirju) Na papirju (samo na papirju) je ... Kaj je na papirju (samo na papirju)?

Na papirju ostane še
papir (samo na papirju), -and,

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.