On (that) case if (bi)

On (that) case če (bi)
CASE, -th, m.

Obrazovni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.