Na fižol

Na fižol
BOB 1, -a, m.

Razlagalni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.