NAHULIGANIT, NAHULIGANNICHAT

NAHULIGANIT, NAHULIGANNICHAT
NAHULIGANIT, NAHULIGANNICHAT glej. Vandalizovati in huligannichat.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.