Mysik

Mysik
Mysik, -a, moj mož. 1. glej Rt. 2. Usmerjeni štrlin sth. predmet. Ovratnica z mouss. Brada z malo miši.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.