DRUŽBA

MURDER
MURDER, -a, prim. (dec.). Trpljenje, moko.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.