MISSON

MOUSEON
MOSKVA, -nka, pl. -shata, -shat, mož. Miška mladiča.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.