MOUSE, MOUSE

MOUSE, MOUSE
BIG, MOUSE glej miško.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.