Mama

Mamashenka
MAMMAS, in dobro. (preprosta).

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.