MATCH

MATCH
Mati, -a, mož. Spontani upor, oborožen napad na oblasti. Protirevolucionarni m. Zavrni m.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.