Mumbling

mooing
MUCH, -chu, -all; Ness.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.