MAYOR

MAYOR
MAYOR, -a, mož. Vodja občine. M. mesto.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.