Meso grind

Mesni brusilnik
MEAT SIR, -and, f.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.