LOTSMEYSTERSTVO

LOTSMEYSTERSTVO

- glej Lotsdistantsiya ..

Navalski slovar Samoylov KI. - M.-L. : Država Naval Založba NKVMF ZSSR 1941

.