Landscapist

landscapist
landscapist, -a mož. Slikar slikarstvo krajine. | žene. Pokrajine in.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.