V vojni kot v vojni

V vojni kot v vojni
RAVNI, zakaj, pl. vojne, vojne, vojne, w.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.