Brezglav

brez glave
NOGE, th, th; -s.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.