Pokrov je ... Kakšen je vez?

Kovanje
MAKE, Okey, Ocuyesh; -bound; sove.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.