Za obrazec

V korist
Good 1, -a, pl. dobro, dobro, dobro, cf.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.