VOLUME

EXTREME
EXTREME, -Th, -th; -Ist (razg.). Velik volumen (2 števka). Obsežni rokopis. A. vol. | samostalnik. volumetrične in ženske.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.