OKOLICI

NEVARNOSTI
UNIFIKACIJE, -s (razg.). Ostanki hrane, polno jedli kosi.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.