OTKAL 2

PULL 2
PERFORMANCE 2, -a, m .: na smetišče (razg.) Do sitosti. Nadetsya do kupe.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.