Ne pokažite se v oči

Oko ni prikazano
EYE, -a (-y), okoli očesa, v očesu, pl. oči, oči, oči, m.
Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.