Likvidacija dividend

A. Dividenda, razglašena pri likvidaciji delniške družbe in razdeljena med delničarje.
B. Dividenda presega akumulirana sredstva na račun nerazporejenega dobička od dneva objave dividend.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.